Sunday, March 25, 2012

Prokurorët në sulm: “Ministria e Drejtësisë manipuloi shifrat, ka shkelur Kushtetutën

Këshilli i Prokurorisë ka dalë me një reagim të ashpër kundër raportit të  Ministrisë së Drejtësisë mbi punën e prokurorëve. Në një mbledhje të këtij këshilli u përpilua nëj raport në prani edhe trë përfaqësueses së ministrisë që nuk ka marrë pjesë në diskutim, ku akuzohet ministria për shkelje kushtetuese dhe gënjeshtra duke manipuluar shifrat e statistikave të përpiluara nga vetë organ i akuzës.  “Gjuha dhe terminologjia e perdorur ne kete raport si ‘’…….sulmon drejtperdrejte dhe ne menyre me agresive sigurine publike te qytetareve. ……asgjeson qellimet e denimit penal.  …….minon besimin publik tek efektiviteti i ndjekjes penale/….. drejtesi e vonuar drejtesi e mohuar  …..”etj, e kordinuar kjo me manipulim te shifrave jo vetem te statistikes se prokurorise por edhe te perqindjeve te prokurorive te kontrolluara…, tregojne qarte  mosprofesionalizmin e kontrolleve dhe ushtruara, tendencen ne sensin negativ te shfaqur ne keto kontrolle”, thuhet në njoftimin e dalë nga mbledhja e Këshillit të Prokurorisë.

Raporti i plotë

Më datën 23.03.2012 u zhvillua mbledhja e Këshillit të Prokurorisë, i cili në rendin e tij të ditës diskutoi edhe në lidhje me Raportin e Ministrit te Drejtesise “Mbi inspektimet e kryera nga Ministria e Drejtesise ne prokurori pergjate periudhes 02.12.2010 – 31.01.2012”.

Ky diskutim u bë pas kërkesës së tre prej anetareve te Keshillit te Prokurorise ne mbeshtetje te nenit 10 germa ‘dh’ te Ligjit nr 8737 date 12.2.2001 ‘’ Per organizimin dhe funksionimin e Prokurorise ne Republiken e Shqiperise’’, të cilët i kishin kerkuar Prokurorit te Pergjithshem perfshirjen ne rendin e dites te mbledhjes se Keshillit te Prokurorise te dates 23.03.2012, nder te tjera edhe te  raportit te Ministrit te Drejtesise per inspektimet e kryera nga Ministria e Drejtesise ne prokurori pergjate periudhes 02.12.2010 – 31.01.2012’’.

Fillimisht prej anetareve te Keshillit te Prokurorise u diskutua per procedure ne lidhje me shqyrtimin dhe vleresimin e ketij raporti, kjo per shkak se nga ana e anetares Evgjeni Sinoimeri-perfaqesuese e Ministrise se Drejtesise , u pretendua se Keshilli i Prokurorise nuk mund te shqyrtoje kete raport me argumentin se ky raport i drejtohet Kuvendit te Shqiperise dhe  jo Prokurorise.

Lidhur me kete pike, anetaret e Keshillit te Prokurorise diskutuan dhe u arrit ne konkluzionin se ne nenin 10 germa ‘dh’ te Ligjit  nr 8737 date 12.2.2001 ‘’ Per organizimin dhe funksionimin e Prokurorise ne Republiken e Shqiperise’, percaktohet qarte kompetenca e Keshillit te Prokurorise per te marre ne shqyrtim dhe dhene vleresime mbi aktet e inspektimeve te Ministrise se Drejtesise ne Prokurori . Perfaqesuesja e Ministrise se Drejtesise, pavarësisht se ishte e pranishme ne debatin e zhvilluar nga anetaret e Keshillit, nuk u perfshi ne kete debat.

Keshtu, u kalua ne shqyrtimin dhe vleresimin e raportit te inspektimeve dhe ne perfundim u konkludua se :
Raporti nga pikpamja formale i eshte permbajtur percaktimeve te nenit 56 te Ligjit nr 8737 date 12.2.2001 ‘’ Per organizimin dhe funksionimin e Prokurorise ne Republiken e Shqiperise’, por ne permbajtje, ne teresine e tij, raporti ka devijuar nga konteksti i nenin 56 te ketij ligji, duke i dhene  raportit nje  natyre tendecioze ndaj Prokurorise, per keto arsye:

1.         Ministria e Drejtesise ka pergjithsuar faktet duke i ngritur deri ne rangun e rekomandimeve,  vetem duke u mbeshtetur ne:
-           kontrollin e 121 procedimeve penale  ne Prokurorite e shkalles se Pare ne Republiken e Shqiperise, ku ne raport me volumin e procedimeve te hetuara per vitin 2011, ky kampion i perdorur perben rreth 0.04 % te procedimeve te hetuara.
-           Kontrollin e 532 procedimeve te gjykuara ne apel dhe te perfaqesuara nga prokuroret e Prokurorive te Apeleve Tirane dhe Durres, prej te cilave vecojne vetem 28 procedime, ku kane shkelje sipas inspektimit te MD.

2.         Ka perdorur te dhenat statistikore te Prokurorise se Pergjithshme per vitin 2011, duke raportuar per gjendjen e kriminalitetit ne Republiken e Shqiperise, ne kundershtim te hapur me Kushtetuten dhe  ligjin nr 8737 date 12.2.2001 ‘’ Per organizimin dhe funksionimin e Prokurorise ne Republiken e Shqiperise’neni 56. Madje te dhenat statistikore te Prokurorise se Pergjithshme jane manipuluar duke paraqitur shifra ndryshe nga çfare jane ne realitet.

3.         Kane dhene konkluzione per ligjshmerine e vendimeve te mosfillimit, vendimeve te pushimit, vendimeve te dergimit ne gjykim dhe te regjistrimit te procedimeve penale, duke dale jashte kontekstit te nenint 56, pasi per ligjshmerine e vendimarrjes se prokuroreve vendosin gjykata ose prokurori me i larte.

4.         Eshte shprehur per procedimet pasurore, te cilat rregullohen me ligjin nr 10192 date 3.12.2009 ‘’ Per parandalimin dhe goditjen e krimit te organizuar dhe trafikimit nepermjet masave parandaluese kunder pasurise’’. Keto hetime nuk jane hetime penale , keshtu kurrsesi nuk mund te gjykohen dhe vleresohen nga MD. Dhenia e vleresimit nga MD eshte dukshem jashte frymes se nenit 56 te Ligjit per Prokurorine.

5.         Per sa i takon politikes se denimit, MD ja faturon prokurorise, ku ne fakt nuk eshte prokuroria qe ben politiken e denimit, por gjykatat me vendimet e tyre bejne politiken e denimit ne teresi dhe per vepra penale ne vecanti. Prokuroria e Pergjithshme, ne funksion te prioriteteve te shpallura nga qeveria ne fillim te cdo viti mund te percaktoj nje politik denimi per tu ndjekur nga prokuroret. Per vitin 2011 edhe pse ne prokurori nuk kane ardhur rekomandimet nga Ministri i Drejtesise ne emer te Keshillit te Ministrave, prokuroria ka shpallur prioritetet dhe ka ndjekur nje politik denimi te ashper per kategori te ndryshme veprash penale, sidomos ato kunder jetes dhe prones, veprat penale kunder korrupsionit, kunder lendeve narkotike etj. Kjo politike e ashper denimi e ndjekur nga prokuroria tregohet qarte nga ankimet e vendimeve gjyqesore, pikerisht per masa te ulta denimi te aplikuara nga gjykatat.

6.         Gjuha dhe terminologjia e perdorur ne kete raport si ‘’…….sulmon drejtperdrejte dhe ne menyre me agresive sigurine publike te qytetareve. ……asgjeson qellimet e denimit penal.  …….minon besimin publik tek efektiviteti i ndjekjes penale/….. drejtesi e vonuar drejtesi e mohuar  …..”etj, e kordinuar kjo me manipulim te shifrave jo vetem te statistikes se prokurorise por edhe te perqindjeve te prokurorive te kontrolluara te shkalles se pare kur flitet per 43% te prokurorive te kontrolluara ne shkalle te pare dhe ne fakt eshte kontrolluar me plan vetem Prokuroria per Krime te Renda dhe  9 kontrolle te tjera jane kryer mbi baze ankese (1-3 ankesa), tergojne qarte  mosprofesionalizmin e kontrolleve dhe ushtruara, tendencen ne sensin negativ te shfaqur ne keto kontrolle, duke devijuar nga fryma e ligjit qe ka per qellim qe nepermjet  kontrolleve, te permiresohet ne menyre te vazhdueshme  aktiviteti  profesional i prokurorise.

KESHILLI I PROKURORISE

No comments: