Saturday, November 26, 2011

Emigrantët që kthehen në Shqipëri, si e përfitojnë shërbimin shëndetësor

Proçedura që duhet të ndjekë një shtetas shqiptar i kthyer (emigrant) për t’u përfshirë në Skemën e Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor, është një ndër kërkesat që ka mbërritur pranë redaksisë së NOA duke kërkuar ndihmë për informacion konkret.

Ne u interesuam në Ministrinë e Shëndetësisë e cila ofron informacion të plotë mbi mundësinë e përfitimit të shërbimit shëndetësor për shtetasit shqiptare të kthyer pra për emigrantët që kthehen në vendlindje.
Çdo emigrant në momentin që kthehet në Shqipëri, duhet të plotësojë kriteret e përcaktuara në Ligjin Nr. 7870, datë 13. 10. 1994, “Për sigurimet shëndetësore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.

Hapi i I-rë:
1. Personi duhet të zgjedhë mjekun e familjes.
2. Mjeku i familjes i hap personit kartelën personale dhe bën regjistrimin e tij në regjistrin themeltar të banorëve që mbulon me shërbim shëndetësor ky mjek.
Hapi II-të:
Personi saktëson statusin e tij sipas ligjit të sigurimeve shëndetësore.
Dokumentet që duhet të paraqiten nga personi në mënyrë të tillë që të përcaktojnë kategorinë sipas ligjit janë:
1. Libreza - i siguruar aktiv kur është i punësuar,
2. Vërtetimi nga Zyra e Punës - kur është i regjistruar si punëkërkues,
3. Vërtetimi i asistencës kur është në asistencë,
4. Vërtetimi i ndihmës ekonomike,
5. Libreza e pensionit kur ka dalë në pension,
6. Vërtetimi përkatës nga Komisioni Epror Mjekësor (KEMP) kur ka ndonjë sëmundje invaliduese,
7. Çertifikata për fëmijët e moshës 0-16 vjeç, etj. (sipas ligjit fëmijët 0-16 janë të siguruar sepse përfshihen në kategoritë pasive që shteti paguan)
Për të gjithë personat të cilët nuk e gjejnë veten në kategoritë e mësipërme, Instituti i Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor (ISKSH) ofron sigurimin vullnetar, mbështetur në Ligjin Nr. 7870, datë 13. 10. 1994, “Për sigurimet shëndetësore në Republikën e Shqipërisë”.

Sigurimi vullnetar:

Personi që sigurohet vullnetarisht ndjek këtë rrugë:
1. Drejtohet në zyrat rajonale të ISKSH me një dokument identiteti,
2. Nënshkruan një akt-marrëveshje me autoritetet rajonale të ISKSH për sigurimin vullnetar,
3. Kryen pagesën për sigurimin shëndetësor në masën 3. 4% të pagës minimale për efekt siguracioni të përcaktuar me VKM. Shuma e pagesës që duhet të paguajë në momentin fillestar përfshin periudhën 1 vit përpara datës që po bën siguracionin dhe është e vlefshme edhe për 3 muajt pasardhës. Pas kësaj procedure, përfshihet menjëherë në skemë.

Hapi III-të:

Dokumentacioni që duhet të disponojë personi i siguruar për t’u pajisur me librezën e shëndetit
• Kartë identiteti ose pasaportë,
• Dokumentin që vërteton statusin e pacientit,
• Vërtetim nga mjeku i familjes ku është regjistruar me numër kartele.

Ku ndodhen sportelet rajonale për pajisjen me librezë të shëndetit?

Sportelet e shpërndarjes së librezave të shëndetit funksionojnë pranë:
• Drejtorive Rajonale të Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor (DRSKSH) në qendër qarku,
• Agjencive përkatëse në rrethe,
• Pikave të pajisjes me libreza pranë qendrave shëndetësore në disa qytete të mëdha.

Sistemi i referimit

Zbatimi i sistemit të referimit bazohet në 4 parime kryesore:

1. Shërbimi i mjekut të familjes përbën portën e sistemit shëndetësor.
2. Shërbimet shëndetësore nuk janë falas, dikush duhet të paguajë.
3. Solidariteti përmes kontributeve të sigurimeve shëndetësore mbron individët dhe familjet nga shpenzimet rrënuese për shkak të sëmundjes.
4. Shteti merr përsipër të paguajë për shërbime bazë me impakt të rëndësishëm në shëndetin publik (vaksinimi, planifikimi familjar, kujdesi para dhe paslindjes, kujdesi për foshnjën, informimi/edukimi, depistimi, etj. ) si dhe kujdesin shëndetësor për kategori të veçanta të përmendura më lart.

Zbatimi i sistemit të referimit nga niveli më i ulët në nivelin me të lartë lehtëson marrjen e shërbimit bazë dhe atë të kualifikuar në mënyrë të barabartë në institucionet e duhura dhe në kohën e duhur.
Zbatimi i sistemit të referimit shmang marrëdhënien financiare të drejtpërdrejtë midis qytetarit dhe mjekut (mitmarrjen).

Të gjithë pacientët e referuar kalojnë nga mjeku i familjes – specialist në poliklinikë – spital i rrethit – spital rajonal – spital universitar duke pasur në mënyrë të detyrueshme rekomandimin e mjekut, librezën e shëndetit dhe një dokument identifikimi.

Pacientët që nuk kanë këto dokumente, paguajnë tarifën e parashikuar për aktin mjekësor që do të kryejnë.

Për informacion më të detajuar apo për ndonjë paqartësi që mund të keni, ju mund të drejtoheni pranë Drejtorive të Shëndetit Publik (DSHP) të rrethit ku jeni sistemuar ose të kontaktoni në tel +355 4 236 49 08.

No comments: