Saturday, May 23, 2015

Profili i bashkisë Malësi e Madhe

Malësia e Madhe përmban bukuri të shumta natyrore, por zhvillimi i turizmit malor ka hasur në pengesa të shumta për shkak të mungesës së infrastrukturës. 

Autor: Elvis Nabolli

Të dhëna të përgjithshme
Zona Gjeografike: Malësia e Madhe kufizohet në veri me Malin e Zi dhe në jug me Bashkinë Shkodër. Qendra e kësaj bashkie është qyteti i Koplikut.
Popullsia: Sipas Censusit të vitit 2011, popullsia e Malësisë së Madhe është 30,823 banorë. Ndërkohë që sipas Regjistrit Civil kjo bashki ka 53,918 banorë. Bashkia e re shtrihet në një sipërfaqe prej 951.01 km2 me një densitet prej 56.69 banorë/km2 sipas Regjistrit Civil dhe 32.41 banorë/km2 sipas Censusit 2011.
Kjo bashki përbëhet nga 6 njësi administrative, të cilat janë: Kopliku, Gruemira, Kastrati, Kelmendi, Qendra dhe Shkreli. Bashkia e re ka nën administrimin e saj dy qytete (Koplik dhe Bajzë) dhe 56 fshatra.(Kliko mbi foto..)


Profili i Bashkisë
Malësia e Madhe përmban bukuri të shumta natyrore, siç janë Liqeni i Shkodrës dhe pikat turistike malore të Vermoshit, Razmës dhe Bogës. Turizmi, blegtoria dhe bujqësia janë burimet kryesore ekonomike për banorët e kësaj zone.
Prej vitesh ka pasur përpjekje për krijimin e një zone industriale përgjatë hekurudhës së vetme ndërkombëtare të Shqipërisë pranë qytetit të Bajzës, por këto projekte kanë mbetur deri tani në letër.
Zhvillimi i turizmit ka hasur në pengesa të shumta për shkak të mungesës së infrastrukturës. Një nga akset më të rëndësishme, ai Hani i Hotit- Tamarë- Vermosh- Plavë Guci, e njohur ndryshe si rruga e Alpeve do të përmirësonte jetesën e banorëve të këtyre zonave dhe do të ndikonte në zhvillimin e turizmit malor.
Bashkia e Malësisë së Madhe zgjerohet me 5 zona rurale, të cilat merren kryesisht me bujqësi, kultivimin e bimëve medicinale dhe blegtori. Një pjesë e vogël e banorëve merren me peshkim.
Qyteti i Koplikut ka nivel të lartë papunësie, ndërsa pjesa më e madhe e të ardhurave në këtë zonë sigurohen nga emigracioni. Një pjesë e konsiderueshme e popullsisë ka emigruar ndër vite drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Anglisë. Ky fenomen vazhdon në ritme të larta, veçanërisht tek popullsia e re në moshë.
Bashkia e  Malësisë së Madhe zotëron sipërfaqe të mëdha pyjore, ndërsa mirëmenaxhimi i pyjeve mund t’u sigurojë të ardhura të konsiderueshme banorëve të zonës në të ardhmen.
Sfidat me të cilat do të përballet pushteti vendor pas ndarjes së re
Krijimi i një zone industrialo-tregtare në Koplik është një premtim i hershëm, por i parealizuar për Malësinë e Madhe. Një zonë e tillë do të rigjallëronte aktivitetet ekonomike në territorin e bashkisë si dhe do të rriste punësimin.
Shfrytëzimi i potencialeve natyrore ekzistuese për aktivitete ekonomike të qëndrueshme si: turizmi natyror përgjatë bregut të liqenit të Shkodrës, kultivimi i peshkut dhe peshkimi duhet të zhvillohen paralelisht me tregtinë e kulturave bujqësore të traditës si duhani dhe bimët medicinale në Malësinë e Madhe.
Sfidë për bashkinë e re të Malësisë së Madhe konsiderohet subvencionimi i fermerëve dhe krijimi i një qendre të posaçme për grumbullimin dhe shitjen e duhanit dhe bimëve medicinale.
Përmirësimi i rrugëve ndërlidhëse me zonat rurale mbetet një detyrë e rëndësishme për kryebashkiakun e ardhshëm, së bashku me pastrimin e zonës nga mbetjet e depozituara pranë shtratit të lumit Përroi i Thatë.
Brenda kësaj bashkie përfshihet edhe Stacioni Hekurudhor ndërkombëtar i Bajzës, i cili është i vetmi në Shqipëri që shërben për transportin ndërkombëtar të mallrave. Sipas ekspertëve, përmes këtij stacioni realizohet rreth 60 përqind e trafikut të transportit shqiptar të mallrave, ndonëse ky stacion është në gjendje të mjerueshme.
Mungesa e ujit të pijshëm është një nga problemet kryesore që shtohet për zgjidhje përballë drejtuesit të ri të Bashkisë së Malësisë së Madhe. Problem mbetet edhe gjendja e qendrave shëndetësore si dhe e institucioneve arsimore, kryesisht në zonat e thella malore, ku pjesa më e madhe janë të amortizuara apo jo-funksionale.
Profili elektoral i bashkisë
Bazuar në të dhënat e publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në datën 21 qershor 2015 në bashkinë e Malësi e Madhe kanë të drejtën të shkojnë drejt kutive të votimit 42,337 votues. Votuesit janë të ndarë në 81 qendra votimi, nga ku do të kenë mundësinë të përzgjedhin kryetarin e ardhshëm të bashkisë, si dhe 31 anëtarët e këshillit bashkiak. Përzgjedhja e kryebashkiakut do të kryhet përmes votës për kandidatin në listën emërore në fletën e votimit. Ndërsa në fletën tjetër të votimit, votuesit do të përzgjedhin partinë e parapëlqyer dhe nga votat që merr secila parti ndahet numri i anëtarëve që i takon secilës forcë politike në këshillin bashkiak. Anëtarët e këshillit bashkiak më pas zgjidhen bazuar në numrin rendor që kanë individët në listat shumëemërore të kandidatëve të shpallur nga secila parti.

 

No comments: